Những thành phố tốt nhất để làm việc tại British Columbia, Canada

Những địa điểm hàng đầu của British Columbia để xây dựng sự nghiệp là gì? Và những chỉ số vụ thể để chứng minh chúng ra sao? Dưới đây là bảng xếp hạng của trang Bcbusiness đối với với những thành phố tốt nhất để làm việc trong năm nay.

Bảng khảo sát đánh giá dựa trên 7 chỉ số chính đến từ kinh tế là: thu nhập trung bình của hộ gia đình, thu nhập trung bình của hộ gia đình có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi, chi tiêu trung bình của hộ gia đình để giải trí, chi phí trung bình, tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm, tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm và tỷ lệ thất nghiệp.

  1. Fort St. John

Xếp hạng năm 2017: 2

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 139.305 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 123.744 CAD

Chi tiêu của hộ gia đình trung bình cho vui chơi giải trí (10%): 6,502 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 26,302 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 5,80%

Tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm (10%): 3,43%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 20,50%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,20%

  1. Dawson Creek

Xếp hạng năm 2017: 3

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 106.440  CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 88.851  CAD

Chi tiêu của hộ gia đình trung bình cho vui chơi giải trí (10%): 5,009 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 21,666 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 7,53%

Tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm (10%): 5,17%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 20,96%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,20%

  1. Squamish

Xếp hạng năm 2017: 1

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 110.838 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 92.987 CAD

Chi tiêu của hộ gia đình trung bình cho vui chơi giải trí (10%): 5.837 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 26.572 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 5,37%

Tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm (10%): 8,33%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 18.66%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 4,60%

  1. Terrace

Xếp hạng năm 2017: 6

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 94.616 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 82.294 CAD

Chi tiêu của hộ gia đình trung bình cho vui chơi giải trí (10%): 4.449 CAD

Chi tiêu trung bình (15%):17.786  CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 7,92%

Tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm (10%): 0,60%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 22,46%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,60%

  1. Prince Rupert

Xếp hạng năm 2017: 16

Thu nhập tủng bình của hộ gia đình (10%): 96.365 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 76.063 CAD

Chi tiêu trung bình hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%):  4,310 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): $ 17,658

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 8,44%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): -5,74%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 22,30%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,60%

 

  1. Kelowna

Xếp hạng năm 2017: 4

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 98.260 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%) (10%): 79.928 CAD

Chi tiêu trung bình hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%): $ 5,502

Chi tiêu trung bình (15%): 23.478 CAD

Cư dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 4,53%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): 9,96%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 19,39%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 7,10%

  1. Victoria

Xếp hạng năm 2017: 16

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 97.343 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 74.808 CAD

Chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%): 5,511 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 23.414 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 9,31%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): 5,04%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 16,05%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,20%

  1. North Vancouver

Xếp hạng năm 2017: 9

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 117.507 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 93.297 CAD

Chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%): 6.065 đô la

Chi tiêu trung bình (15%): 27.085 CAD

 

Cư dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 5.00%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số  trong 5 năm (10%): 5,97%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 13,46%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 4,60%

  1. Vancouver

Xếp hạng năm 2017: 26

Thu nhập trung bình  của hộ gia đình (10%): 95.583 CAD

Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 78.614 CAD

Chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%): 4.559 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 23,550 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 9,36%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): 6,03%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 13,72%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 4,60%

  1. Delta

Xếp hạng năm 2017: 10

Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 117.052 CAD

 Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 92.577 CAD

Chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%):  6.144 CAD

Chi tiêu trung bình (15%): 26,663 CAD

Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 3,14%

Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): 5,57%

Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 13,39%

Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 4,60%

IMM Immigration (tổng hợp) | Nguồn: bcbusiness.ca